Jdi na obsah Jdi na menu

Poslední pokyny LDT 2017

9. 5. 2017

odkaz na stažení dokumentu

 

Kartotéční list dítěte

 

Jméno a příjmení :………………………………………….Datum narození.:………… Rodné číslo:………………………

Bydliště :..............................................................................................................................................................................

Dítě má tyto zdravotní potíže - nemá žádné zdravotní potíže :..............................................................................................

Musí užívat tyto léky : .........................................................................................................................................................

Jméno a příjmení matky: ..........................................................................tel. domů:................................

Adresa zaměstnavatele :............................................................................tel.:.................................:........

Jméno a příjmení otce :.............................................................................................................................

Adresa zaměstnavatele :............................................................................tel.:..........................................

Adresa, případně tel. č., kam bude možno dát v případě potřeby v průběhu tábora informaci při nepřítomnosti rodičů: .....................................................................................................................................................

Tento „Kartotéční list“ a dále „Očkovací průkaz“ včetně „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ ( nesmí být starší tří dnů !!) a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ předat před odjezdem na tábor, při odevzdávání zavazadel, vedoucímu tábora nebo zdravotníkovi dne 30.6.2017!!

 

Podpis rodiče:..............................................

Pozn.:

---------------------------------------------------------Zde odstřihni-------------------------------------------------------------

 

Táborový řád

1. Bez vědomí vedoucího tábora neopustím prostor tábora.

2. Budu dodržovat denní řád a zúčastním se všech zaměstnání, vyplývajících z denního rozkazu.

3. Bez svolení nevkročím do cizího stanu, do kuchyně, do skladu.

4. Zapůjčený inventář po použití ihned v pořádku a čistý vrátím do skladu. Každé poškození inventáře ohlásím.

Ztrátu nebo svévolné poškození inventáře uhradím.

5. Ve stanu nebudu jíst ani přechovávat jídlo.

6. Ve stanu, jeho okolí i v celém táboře budu udržovat pořádek a čistotu.

7. Koupat se budu jen ve stanovenou dobu za dozoru vedoucího.

8. Každé sebemenší poranění a nevolnost ihned ohlásím zdravotníkovi tábora nebo vůdci oddílu.

9. Oheň budu rozdělávat jen na příkaz vůdce a za jeho přítomnosti.

10. Všude budu šetřit přírodu a nebudu plašit zvěř.

11. Čistota, pořádek, kázeň, vzájemná ohleduplnost, úcta a snášenlivost jsou podmínky táborového soužití.

12. V poledním klidu budu odpočívat, popř.číst, psát ap.

13. Všechny dotazy, přání a připomínky budou řešeny při večerním nástupu.

 

Pokyny k táboru Pěčín 2017

Přiložený kartotéční list dítěte vyplňte a předejte ho společně s očkovacím průkazem, průkazkou zdravotní pojišťovny, potvrzením o bezinfekčnosti a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ až při odevzdávání zavazadel Vašeho dítěte před odjezdem na tábor!

Podklad pro platbu Čs. Spořitelně Lázně Bohdaneč:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.- Pardubice, č.b.ú.: 1200955359, kód banky: 0800, var. symbol viz přihláška

Účastnický příspěvek 2900,- Kč uhraďte nejpozději do 15.6.2017 formou převedení finančního obnosu ze svého bankovního konta na konto uvedené výše a uveďte variabilní symbol uvedený výše.

  1. Pokud chcete platit pomocí složenky, vyzvedněte si ji na nejbližší Poště a vyplňte. Nezapomeňte vyplnit správně variabilní symbol, podle kterého kontrolujeme zaplacení Vašeho příspěvku.

  2. S ohledem na zkušenosti z předchozích let přikládám též „Potvrzení zákonných zástupců“. To vyplňte a společně s kartotéčním listem předejte při předávání zavazadel před odjezdem na tábor. Pokud potřebujete potvrzení o účasti svého dítěte na zotavovací akci, vyplňte si přiložený formulář a nechte si ho u nás potvrdit.

________________________________________________________________________________________________

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………… narozenému …………………… bytem: …………………………………………………………………… změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplotu apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 2.7.2017 do 15.7. 2017

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mi hrozily, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V Lázních Bohdanči, dne ………………….

……………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor

 

* Prohlášení nesmí být starší tří dnů před odjezdem na tábor

________________________________________________________________________________________________

 

Svým podpisem dále zákonný zástupce souhlasí v souladu s ustanovením § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s  pořizováním a zveřejňováním fotografií, na kterých je zachyceno jeho dítě na táboře a při táborových akcích.

 

V Lázních Bohdanči, dne ………………….

……………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor

________________________________________________________________________________________________

 

! POZOR !

Termín předtáborové schůzky vedení tábora s rodiči je 1.6.2017 od 19.00 hodin v klubovně U Lihovaru. Zde budou předány seznamy výstroje nutné pro tábor a budou k dispozici i další nutné formuláře. Budou vydány předběžné pokyny pro cestu a budete požádáni o účast na brigádě na dřevo – 17.6.2017

 

PLNÁ MOC K LÉKAŘSKÉMU OŠETŘENÍ ČI HOSPITALIZACI DÍTĚTE V NEMOCNICI 2017

 

Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ………..……………………………… RČ:………………..

 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………….

 

Já, níže podepsaný(á) zákonným zástupce:

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….. nar: …………………..

 

Bydliště: ……………………………………………………………………….................................................

 

Tímto výslovně zmocňuji vedoucího tábora / zdravotníka tábora

 

Funkce: …………………… Jméno a příjmení: …………………………….……………………

 

Narozen: ………………… Bytem: ……………………………….…………………………………

 

k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb shora uvedenému nezl. dítěti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon), zejména aby obdržel(a) informace o zdravotním stavu shora uvedeného nezl. dítěte a o navržených zdravotních službách dle ust. § 31 zákona a na jejich základě udělil(a) v souladu s ust. § 34 zákona písemný informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ust. § 35 odst. 2 bodu 1. zákona poskytnuty se souhlasem obou rodičů.

Tato plná moc platí od 2. 7. do 15. 07. 2017 – po dobu trvání Letního skautského tábora pořádaného Střediskem Junák Lázně Bohdaneč

 

 

V ………..……………………………………... dne :……………………………….

 

Podpis zákonného zástupce: .………………………………

 

 

Zplnomocnění přijímám

 

 

Podpis Zmocněnce: ………………………………………………….